• آشنایی با نیروهای وارد شده به یک ربات و موقعیت نیروهاى ربات{جلسه هفدهم}
  ادامه مطلب
 • سنسور مادون قرمز
  آشنايى با سنسور مادون قرمز و شيوه به كارگيرى آن در ربات{جلسه نوزدهم}
  ادامه مطلب
 • ماژول آلتراسونيك
  آشنایی با سنسور آلتراسونيك و ساخت يك رادار دست ساز در ربات{جلسه هجدهم}
  ادامه مطلب
 • انکودر چیست و چه کاربردی در ربات دارد{جلسه هفدهم}
  ادامه مطلب
 • موتور سروو
  آموزش های کامل موتور سروو
  ادامه مطلب
 • موتور در ربات
  شناخت موتورهاى كاربردى در رباتيك و به كارگيرى آنها در ساخت ربات{جلسه شانزدهم}
  ادامه مطلب
 • آشنايى با چرخدنده ها
  آشنايى با انواع چرخدنده هاى كاربردى در رباتيك{جلسه پانزدهم}
  ادامه مطلب
 • محاسبات زنجير و چرخ زنجير
  محاسبات زنجير و چرخ زنجير در يك ربات{جلسه چهاردهم}
  ادامه مطلب
 • زنجير و چرخ زنجير براى ربات
  كاربرد زنجير و چرخ زنجير در ساخت ربات {جلسه سيزدهم}
  ادامه مطلب
 • مكانيزم انتقال نيرو با تسمه و پولى در ساخت ربات{جلسه دوازدهم}
  ادامه مطلب
 • مكانيزم انتقال نيرو با چرخدنده ساده در ساخت ربات{جلسه یازدهم}
  ادامه مطلب
 • نیرو و تورک
  آشنایی با مفهوم گشتاور و راه های افزایش و کاهش آن{جلسه دهم}
  ادامه مطلب
 • سیستم های انتقال نیرو در ربات{جلسه نهم}
  ادامه مطلب
 • مقایسه ربات های شنی و چرخ دار و مزایا و معایب هر کدام{جلسه هشتم}
  ادامه مطلب
 • رباتيك
  آشنایی با کاربرد شنی در ربات و ساخت شنی های دست ساز{جلسه هفتم}
  ادامه مطلب
 • آشنایی با انواع جنس های کاربردی در رباتیک{جلسه ششم}
  ادامه مطلب
 • آشنايى با انواع چرخ هاى رباتيكى
  آشنايى با انواع چرخ هاى رباتيكى و كاربرد هر كدام{جلسه پنجم}
  ادامه مطلب
 • ربات چيست؟
  انواع ربات هاى چرخ دار و شيوه هاى كنترلى آنها {جلسه چهارم}
  ادامه مطلب
 • ربات
  آشنايى با مفصل ها و انواع شيوه هاى حركتى يك ربات{جلسه سوم}
  ادامه مطلب
 • انواع ربات ها
  شناخت انواع ربات ها{جلسه دوم}
  ادامه مطلب
 • آموزش ربات
  آموزش اصولی ساخت یک ربات-آشنایی با ربات ها {جلسه اول}
  ادامه مطلب
 • آموزش رباتیک
  دوره آموزشی ساخت اصولی یک ربات-مقدمه و معرفی دوره{جلسه صفر}
  ادامه مطلب