جلسه چهارم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه چهارم دوره آلتیوم دیزاینر- نحوه طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

مقدمه

ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻪ ي دوﺳﺘﺎن ﮔﻞ.
تا اینجا فهیمدیم که چطور درنرم افزار Altium designer  یه پروژه بسازیم و شماتیک مدارمون رو بکشیم. دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺨﻮاﯾﻢ وارد ﻣﺒﺤﺚ طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر ﺑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯿﻪ.

ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪ PCB

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪ PCB از ﺑﺨﺶ Panel Access ، ﻣﻨﻮي System ﮔﺰﯾﻨﻪ Files رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

 

اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ رو ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ اﺳﻢ Files ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻪ.روي آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(ﮔﺰﯾﻨﻪ PCB Board Wizard). ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻪ. روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

 

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﻮي ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اوﻣﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻮن رو ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻨﭻ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﺮ.ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﯾﻢ واﺣﺪ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ Metric رو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و روي Next  ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. 

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

 

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪي ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ Custom رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. و روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه (در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺪازه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎي PCI و … وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ازش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.) 

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪي (ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ) در ﻗﺴﻤﺖ 1 ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮد رو ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ: ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺑﺮدي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﺑﺮدي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﯾﺮه و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﺑﺮدي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه در اﺧﺘﯿﺎرﺗﻮن ﻗﺮار ﻣﯿﺪه. ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﯾﻢ ﺑﺮدﻣﻮن ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ اول رو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
در ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺑﺮد رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وارد ﮐﻨﯿﻢ(البته اگه در ﭘﻨﺠﺮه ي ﻗﺒﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ Metric رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ)

در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﻧﺪازه  40 در 40 رو وارد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ(4 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در 4 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ)

در ﻧﻬﺎﯾﺖ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

 

ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﺶ ﺗﻮي ﭘﺎﯾﯿﻦ اوﻣﺪه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رو ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﺪ:طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

 

Signal Layersﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎل رو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻪ وPower Planes ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﻮح ﻧﯿﺮو (ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ از اون ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ) ﺑﺮاي ﻣﻮرد اول ﻣﻘﺪار 2 و ﺑﺮاي ﻣﻮرد دوم ﻣﻘﺪار 0  رو در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﺢ در ﺑﺮد ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻟﯿﺰه اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه روي next  ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﺑﻌﺪي رو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪو روي next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روي finish ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.( در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻪ از اوﻧﺎ رد ﺷﺪﯾﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻋﺒﻮري از ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي آﯾﺴﯽ ، ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺗﺼﺎل آﯾﺴﯽ ﻫﺎي smd روي ﺑﺮد ، ﻣﻘﺪار ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ، ﺧﻄﻮط و ﭘﺪﻫﺎ و … وﺟﻮد داﺷﺖ ، اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رو در ﻣﻨﻮ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.)
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رو درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﭘﻨﺠﺮه Projects ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ pcb آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ Document Tabs ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم pcb.pcbdoc اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ، در ﭘﺎﻧﻞ (ﭘﻨﺠﺮه ي) Projects ﻓﺎﯾﻞ pcb.pcbdoc رو در زﯾﺮdrag ، pcb_ Project (ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮس drag ﻣﯿﮕﻦ) ﮐﻨﯿﺪ . و ﺑﻌﺪش از ﻣﻨﻮي ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ all save رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم دﻟﺨﻮاه و در ﻣﮑﺎن دﻟﺨﻮاه ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ PCB:

ﺑﻌﺪ از ذﺧﯿﺮه ي ﺳﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و در اوﻧﺠﺎ از ﻣﻨﻮي Design ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ي Import Changes form PCB_Projects.PrjPcb رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻪ ، در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ ي Execute Changes رو ﺑﺰﻧﯿﺪ 

ﻗﻄﻌﺎت از ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ pcb ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻦ.

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ شه:

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ رو ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ:

 • کلیه سندها ذخیره شده باشن( سه سند PCB ، پروژه ، شماتیک)
 • ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻦ.
 •  ﻟاﯿﺴﻧﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻪ.
 •  ﺳﻨﺪ pcb ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ. 
 •  ﻗﻄﻌﻪ داراي pcb ﺑﺎﺷﻪ ( ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮن ، در ﻫﻨﮕﺎم آوردن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد رو ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.)

تذکر:در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ي Import Changes form PCB_Projects.PrjPcb در ﻣﻨﻮي Design  عمل Drag به درستی انجام نشده یا فایل ها ذخیره نشده اند.

در زﯾﺮ ﺳﻨﺪ pcb وﻗﻄﻌﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ:

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ زﯾﺮ ﺳﻨﺪ pcb ازﻣﻨﻮي Design ﮔﺰﯾﻨﻪ ي Board Options را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﯿﮏ Display Sheet را ﺑﺮدارﯾﺪ.

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

اﮐﻨﻮن ﻗﻄﻌﺎت را در ﻣﮑﺎن دﻟﺨﻮاه ﺟﺎﯾﮕﺬاري ﮐﻨﯿﺪ ، اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺎﻧﻮر روي آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، در زﯾﺮ ﺳﻨﺪ PCB راﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ: 

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر

دوﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻪ.اﯾﺸﺎﻻ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ وارد ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت  در ﺳﻨﺪ PCB ﻣﯿﺸﯿﻢ و ﻣﯿﮕﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮري ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻓﺎﯾﻠﻤﻮن رو ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. مثل همیشه میتونید ما رو در تلگرام و یا اینستاگرام دنبال کنید.

 

 

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

14 نظر

 • زهرا بخشی

  بسیار ممنونم از سایت خوبتون

  • حامد قاسمی

   سپاس از لطف شما.

 • امین ولیان

  با سلام و تشکر از مطالب خوبتون.
  من یه مدار تو شماتیک کشیدم و طبق آموزش PCB رو هم طراحی کردم. حالا متوجه شدم مدار شماتیکم یه مشکلی داره و یه تغییرات کوچیکی نیاز داره. اما بعد از اعمال تغییرات تو شماتیک ، طرح PCB تغییر نکرد. گزینه آپدیت رو هم زدم. ولی نشد.
  حالا سوال اینجاست که چجوری باید تغییرات تو شماتیک رو در PCB اعمال کرد؟

  • حامد قاسمی

   با سلام. به صورت معمول باید تغییرات اعمال شود. شاید مشکلی که در اینجا وجود داشته باشد ، کرک نرم افزار باشد. آیا از کرک نرم افزار اطمینان کامل دارید یا خیر ؟

 • میلاد نیسی

  سلام خسته نباشید گزینهpcb bord vizard برام نمیاد

  • حامد قاسمی

   با سلام.
   لطفا بفرمایید که از چه نسخه ای از آلتیوم استفاده میکنید و آیا نسخه شما به درستی کرک شده است یا خیر؟
   همچنین تصویری از منوی فایل که در آن گزینه pcb board wizard وجود ندارد را قرار دهید.
   با تشکر.

 • امین

  خدا خیرت بده

  • حامد قاسمی

   سپاس از شما.

 • نگین خادمی

  سلام روزتون بخیر
  اول میخواستم بابت مطالب بسیار مفیدتون ازتون تشکر کنم
  و دوم اینکه چن تا سوال داشتم:
  اولیش اینکه شما گفتید سایز صفه رو 40*40 انتخاب کنیم ولی توی تصویر 130*100(127.4*99.4 با احتساب فاصله از گوشه ها)
  در نظر گرفته شده.
  دوم اینکه گزینه …import changes در قسمت design در pcb ایجاد شده قرار داره.(مال من ک اینجوری بود)
  توی قسمت شماتیک هر چی دنبالش گشتم این گزینه نبود.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.
  با سپاس

  • حامد قاسمی

   با سلام خدمت شما.
   سوال اول: تنظیماتی که در عکس قرار داده شده ، مربوط به قبل از اعمال تغییرات می باشد و اندازه نهایی برد همان 40 در 40 می باشد.

   سوال دوم: در متن یک نکته قرار داده شده که در آنجا گفته ایم “در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ي Import Changes form PCB_Projects.PrjPcb در ﻣﻨﻮي Design عمل Drag به درستی انجام نشده یا فایل ها ذخیره نشده اند.” لطفا به این نکته دقت کنید. احتمالا مشکل شما از این مورد می باشد.

   با تشکر.

 • حمید رونق

  ضمن تشکر از مطالب مفیدتان ، اینجانب تمامی مراحل را بادقت انجام داده ام و ذخیره سازی فایل شماتیک و pcb ام را نیز بدرستی انجام داده ام ولی باز هم ﮔﺰﯾﻨﻪ ي Import Changes form PCB_Projects.PrjPcb در ﻣﻨﻮي Design را ندارم . در واقع عمل drag را سیستم من انجام نمی دهد . چیکار باید بکنم . لطفا هر کسی این مشکل را حل نموده راهنمایی نماید .

  • حامد قاسمی

   با سلام خدمت شما.
   اولین نکته این که حتما چک کنید نرم افزار به درستی نصب شده و فعال سازی اون هم به صورت کامل انجام شده. در صورتی که از این بابت مطمین هستید این مورد رو اعلام بفرمایید تا ادامه مراحل و راهکارها خدمت شما ارایه بشه.

 • محمد نظری

  مطالب مفید و ارزنده بود .
  از زحمات شما سپاسگذارم .

  • حامد قاسمی

   ممنون از لطف شما.

 • نوشتن نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اضافه کردن تصویر ( فقط فرمت jpg)