جلسه 3 - سخت افزار arduino

جلسه سوم:

شناخت سخت افزار arduino

جلسه 7 دوره arduino-  ال ای دی چشمک زن

جلسه هفتم:

led چشمک زن

جلسه 11 دوره arduino- استفاده از شیفت رجیستر

جلسه یازدهم:

شیفت رجیستر

جلسه 15 دوره arduino- تغییر رنگ rgb

جلسه پانزدهم:

نوسان رنگ در RGB

جلسه 6 دوره arduino- چاپ دستورات

جلسه ششم:

چاپ دستورات

جلسه 10 دوره arduino- راه اندازی rgb

جلسه دهم:

RGB

جلسه 14 دوره arduino- حافظه arduino

جلسه چهاردهم:

حافظه arduino

جلسه 18 دوره arduino- راه اندازی فتوسل

جلسه هجدهم:

فتوسل

جلسه 5 دوره arduino- ساختار کدنویسی

جلسه پنجم:

ساختار کدنویسی arduino

جلسه 9 دوره arduino- پنجره سریال

جلسه نهم:

سریال مانیتور

جلسه 13 دوره arduino- ورودی دیجیتال

جلسه سیزدهم:

ورودی دیجیتال

جلسه 16 دوره arduino- کار با ورودی های آنالوگ- بخش 2

جلسه هفدهم:

کار با ورودی های آنالوگ- بخش 2

دوره آموزشی آردوینو

جلسه صفر:

مقدمه و معرفی دوره

جلسه 4- نرم افزار arduino

جلسه چهارم:

نصب نرم افزار arduino

جلسه 8 دوره arduino- کنترل نور LED

جلسه هشتم:

LED

جلسه 12 دوره arduino- کنترل موتور DC

جلسه دوازدهم:

موتور DC

جلسه 16 دوره arduino- کار با ورودی های آنالوگ- بخش 1

جلسه شانزدهم:

کار با ورودی های آنالوگ- بخش 1