سر فصل دوره آردوینو: (سطح مقدماتی)

جلسه چهارم:

نحوه اجرای یک پروژه

جلسه هشتم:

کار با LED و کلید

جلسه دوازدهم:

ارتباط سریال

جلسه سوم:

شروع کار با arduino

جلسه هفتم:

ادامه کار با کلید فشاری:

جلسه یازدهم:

ورودی های آنالوگ در arduino

جلسه دوم:

نرم افزار arduino

جلسه ششم:

کار با کلید فشاری

جلسه دهم:

کار با موج های PWM

جلسه اول دوره آردوینو

جلسه اول:

معرفی آردوینو و سخت افزار آن

جلسه پنجم:

بررسی دستورات arduino

جلسه نهم:

معرفی سنسورها