جلسه سوم- مرکز ثقل در هواپیمای مدل

جلسه سوم:

مرکز ثقل و کاربرد آن در هواپیمای مدل

جلسه هفتم:

شبیه ساز پرواز

2- اصطلاحات رایج در هواپیمای مدل

جلسه دوم:

اصطلاحات رایج در هواپیمای مدل

جلسه ششم:

راهنمای خرید هواپیمای مدل- بخش 3

جلسه اول:

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات

راهنمای خرید هواپیمای مدل بخش دوم

جلسه پنجم:

راهنمای خرید هواپیمای مدل- بخش 2

تعيين مركز ثقل با استفاده از MAC در بالانس هواپيماي مدل

جلسه نهم:

تعیین مرکز ثقل با MAC

جلسه صفرم:

مقدمه و معرفی دوره

جلسه4- راهنمای خرید هواپیمای مدل برای مبتدیان

جلسه چهارم:

راهنمای خرید هواپیمای مدل- بخش 1

جلسه هشتم:

بالانس هواپیمای مدل