جلسه چهارم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه چهارم:

 ساخت فایل PCB

جلسه نهم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه هشتم:

کم کردن حجم سیم کشی

جلسه سوم:

 طراحی یک مدار نمونه

جلسه هشتم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه هفتم:

 ساخت کتابخانه 3d

جلسه دوم دوره آلتیوم دیزاینر

جلسه دوم:

 کار با قطعات

جلسه ششم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه ششم:

 ساخت قطعه در آلتیوم

جلسه دهم:

 آموزش ساخت PCB

جلسه اول دوره Altium designer 15

جلسه اول: 

آموزش ساخت پروژه

جلسه 5 دوره آلتیوم دیزاینر

جلسه پنجم:

 سیم کشی و پرینت

جلسه نهم دوره آلتیوم دیزاینر 15

جلسه نهم:

 چند ترفند