آموزش altium designer

جلسه اول دوره آموزش altium designer { آشنایی با نرم افزار }

مقدمه

سلام دوستان.ﻣﯿﺨﻮاﯾﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﻮي Altium Designer رو در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺪﯾﻢ.این آموزش ها از PDF آموزشی Altium Designer نوشته مهندس ارزشمند کشور آقای 1nafar گرفته شده که ما اون رو آپدیت کردیم و قصد داریم نسخه 15 رو آموزش بدیم. ﺧﻮب زﯾﺎد ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺳﺮ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ.

نرم افزار Altium چه کاربردی دارد؟

ﻧﺮم اﻓﺰار Altium Designer ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖPCB ﯾﺎ ﻫﻤﻮن ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داره. ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﮕﯿﻢ ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖPCB ﯾﺎ ﻫﺴﺖ و ﺗﻮي دﻧﯿﺎيPCB واﻗﻌﺎ ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﻫﺴﺖ.
اﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮاﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪوﻧﯿﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ:

درباره Altium designer

ساخت پروژه در Altium designer

ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﯿﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ دردي ﻣﯿﺨﻮره ﻣﯿﺮﯾﻢ وارد ﺧﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯿﺸﯿﻢ:
ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ توی اکثرا نرم افزار هاﺳﺎﺧﺖ ﯾﻪ ﭘﺮوژه  جدید ﻫﺴﺖ.ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ File > New ﮔﺰﯾﻨﻪ Projectرو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ زﯾﺮ:

 

ساخت پروژه در Altium designer

 

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻪ:

 

ساخت پروژه در Altium designer

 

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ دو ﻣﻮرد ﺑﺮاﻣﻮن ﻣﻬﻤﻪ: اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺶ Project type از ﻧﻮعPCB
Project ﺑﺎﺷﻪ و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﭘﺮوژه ﻣﻮن رو ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ روي OK ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﻪ.

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ PCB اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ، ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ زﯾﺮ، از ﻣﺴﯿﺮ File>New ﮔﺰﯾﻨﻪ  Schematic رو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻮن  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺸﻪ. ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺻﻔﺤﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻠﺶ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺪارﻣﻮن رو ﺗﻮش ﻣﯿﮑﺸﯿﻢ.

ساخت پروژه در Altium designer - آموزش altium designer

 

اﮔﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ رو اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ، ﭘﻨﺠﺮه اول ﻣﺤﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﭘﻨﺠﺮه دوم  ﻧﺎم ﭘﺮوژه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪه . ﻣﻨﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮي اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ 7 ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻪ

ﺗﻮي ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي اون ﻫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

 

ساخت پروژه در Altium designer

 

ﺑﺨﺶ 1 (System Menu ): در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ اﺑﺰار ﻫﺎ و ﻣﻨﻮ ﻫﺎ رو ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزي ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻧﺮم اﻓﺰارﺗﻮن رو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ 2 (Document Tabs) : در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ PCB ﻧﺸﻮن داده ﻣﯿﺸﻪ. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮدن روش ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ اون رو ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ. 

 

ﺑﺨﺶ 3 (Menu ): اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰار ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺶ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ System Menu ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ اون ﻫﺎ رو وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ 4 (Navigation) : دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن.

ﺑﺨﺶ 5 (Panel Access): در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻮ ﻫﺎي ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺜﻞ Library و … ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ.

ﺑﺨﺶ 6 (Main Design Window ): اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮن ﻫﺴﺖ.

ﺑﺨﺶ 7 (Workspace Panel): اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻓﺎﯾﻞ PCB و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻮن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻬﺸﻮن ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎزش ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﺧﻮب اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ. اﯾﺸﺎﻻ ﺟﻠﺴﻪ وارد ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﻪ ﻣﺪار ﻣﯿﺸﯿﻢ و اون رو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. اگه دوست دارید از جدیدترین آموزش های ما مطلع بشید میتونید ما رو در تلگرام و یا اینستاگرام دنبال کنید:

 

شاید دوست داشته باشید مطالب زیر را نیز بخوانید:

10 نظر

 • حسین

  سلام اقای قاسمی ببخشید مطالب مربوط به التیوم رو با اجازه مهندس 1nafar گذاشته اید؟
  استفاده از مطالب در حد شخصی یععنی خلاصه نویسی و… از نظر شما اشکالی دارد چه عضو سایت باشم یا نباشم
  در ضمن بسیار ممنون از سایت خوب و کاربردیتون

  • حامد قاسمی

   با سلام.
   مطالب مربوط به آلیتوم دیزاینر اپن سورس می باشند و می توانید از آنها بدون هیچ مشکلی استفاده کنید.
   موفق باشید.

 • hossein kianmehr

  با سلام ممنون از مطالب مفید سایتتون
  اگر امکانش هست اموزش التیوم را بصورت یک PDF ارائه دهید ممنون

  • حامد قاسمی

   با سلام خدمت شما دوست عزیز.
   متاسفانه فعلا چنین امکانی وجود نداره.
   موفق باشید.

 • مسیب بهرمند

  ایا می توانم از مطالب، استفاده شخصی کنم؟

  • حامد قاسمی

   دوست عزیز منظور از استفاده شخصیتون چیه؟

 • مسیب بهرمند

  سلام ، خدا قوت سایت پر باری دارین وآموزش کاربردی عالی بود
  میخواستم در سایت شما عضو شوم و از مطالب بسیار مفید تان با خیال راحت استفاده شخصی کنم

  • حامد قاسمی

   دوست عزیز منظور از استفاده شخصیتون چیه؟

 • a

  لینک دانلود مشکل داره

 • نوشتن نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اضافه کردن تصویر ( فقط فرمت jpg)