• آموزش لایه ها در ایگل
  مرور بر لایه ها در ایگل { بخش اول }
  ادامه مطلب
 • آموزش نرم افزار ایگل
  جلسه هشتم آموزش نرم افزار ایگل - {طراحی PCB نهایی}
  ادامه مطلب
 • جلسه نهم آموزش eagle
  جلسه نهم آموزش eagle - { چند نکته و آشنایی با فایل gerber }
  ادامه مطلب
 • جلسه هفتم آموزش ایگل- { مروری بر لایه ها در eagle }
  ادامه مطلب
 • جلسه ششم آموزش ایگل - { ترفندهای eagle }
  ادامه مطلب
 • قسمت پنجم آموزش نرم افزار eagle
  آموزش نرم افزار eagle - جلسه 5 {سیم کشی}
  ادامه مطلب
 • جلسه چهارم ایگل-{ کشیدن شماتیک در eagle }
  ادامه مطلب
 • آموزش نرم افزار eagle - جلسه سوم { تنظیمات بخش UI نرم افزار }
  ادامه مطلب
 • آموزش Eagle {بخش دوم} - نصب کتابخانه و آشنایی و تنظیمات view
  ادامه مطلب
 • آموزش نرم افزار eagle
  آموزش eagle - بخش اول { دانلود و نصب و راه اندازی نرم افزار}
  ادامه مطلب