شماتيك مداري قطعات الكترونيكي و شيوه قرار دادن آنها در مدار

خواندن علايم مداري براي دانشجويان الكترونيك يك مهارت مهم و اساسي است.

در اين جلسه علايم اساسي مربوط به مدارات الكترونيكي را مورد بحث قرار مي دهيم. ادامه مطلب